STEP-BY-STEP_VTA_Transp

Lesson 5

Kamusta mga mag-aaral, mangyaring hanapin ang mga teksto sa iyong aklat-aralin at makinig sa iyong aparato kung paano bigkasin ang mga teksto at lahat ng mga salita. Mag-click sa bawat oras sa mga icon ng loudspeaker upang magsimulang makinig. Maririnig mo sa bawat oras na mag-click ka sa isang babae o isang lalaki na boses na binabasa ang naunang pangungusap ng naunang salita. Makinig kahit minsan sa babaeng boses at minsan sa boses na lalaki. Pagkatapos makinig: mag-click sa icon ng mikropono, pagkatapos ay magsalita at ulitin nang malakas ang iyong narinig. Mag-click muli sa icon ng mikropono upang ihinto ang pag-record ng iyong boses. Kung nais mong mag-record muli, i-click lamang muli ang icon ng mikropono at ulitin muli. Ang iyong huling pagrekord lamang ang itatago upang maibalik sa iyong guro.

Hello dear students, please find the texts in your textbook and listen on your device how to pronounce the texts and all the words. Click each time on the loudspeaker icons to start listening. You will hear each time that you click a female or a male voice reading the preceding sentence of the preceding word. Listen at least once to the female voice and once to the male voice. After listening: click on the microphone icon, then speak and repeat aloud what you just heard. Click again on the microphone icon to stop recording your voice. If you want to record again, simply click again on the microphone icon and repeat again. Only your last recording will be kept to send back to your teacher.

mga pag-record ay hindi gumagana sa demo na bersyon
recordings do not work in the demo version
Cause and Effect

Title

Male Voice

Female Voice

We received seven inches of rain in four hours.

The underpass was flooded.

I never brush my teeth.

I have 5 cavities.

Smoking cigarettes

Lung cancer

Many buffalo were killed.

Buffalo almost became extinct.

A basketball player was traveling.

The referee called a penalty.

Sedentary lifestyle

Childhood obesity